Welcome To Our Printing Shop !
Free Shipping On All U.S. Orders $50+ Shop Now
Extra sale 30% off :
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima incidunt eaque a cumque, porro maxime autem sed.

Get UPdate

[mc4wp_form id=77]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MK Global holding group B.v. 

Adres: Bentheimergraven 11 

7577 DA Oldenzaal 

KvK nummer: ……….

E-mail: info@mediadrukwerk.nl BTW-nr: NL – Op aanvraag 

(hierna: “Mediadrukwerk.nl”) 

Artikel 1 Toepasselijkheidsbereik voorwaarden, gelding 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Mediadrukwerk.nl gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan. 

1.2 Onder “(de) consument” wordt hierna de natuurlijk persoon verstaan, die goederen koopt of diensten van Mediadrukwerk.nl afneemt en daarbij niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt. 

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden. 

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Mediadrukwerk.nl schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Mediadrukwerk.nl zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk. 

2.2. Mediadrukwerk.nl is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. 

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Mediadrukwerk.nl dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Mediadrukwerk.nl te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is. 

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Mediadrukwerk.nl alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing. 

Artikel 3 

3.1 Alle opgaven door Mediadrukwerk.nl van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Mediadrukwerk.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Mediadrukwerk.nl opgegeven of met 

Mediadrukwerk.nl overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Mediadrukwerk.nl betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Mediadrukwerk.nl is gerechtigd niet de bestelde maar gelijkwaardige producten te leveren, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed. 

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Mediadrukwerk.nl niet. 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten 

4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Mediadrukwerk.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Mediadrukwerk.nl. 

De afnemer mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Mediadrukwerk.nl niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie. 4.2 De Afnemer vrijwaart v voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door Afnemer verstrekte opdracht. 

4.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Mediadrukwerk.nl, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediadrukwerk.nl ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Mediadrukwerk.nl met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Mediadrukwerk.nl. 

Artikel 5 Prijzen, prijswijzigingen, annuleringen 

5.1. Door Mediadrukwerk.nl opgegeven of met Mediadrukwerk.nl overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten. 

5.2 Mediadrukwerk.nl is gerechtigd om voor orders beneden een door Mediadrukwerk.nl vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Mediadrukwerk.nl geldende regeling. 

5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Mediadrukwerk.nl gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 5.4 Annuleringen van orders zijn uitsluitend in de statussen “order geplaatst”, “bestanden geüpload”, “bestanden ontvangen”, foutieve bestanden”, „bestandscontrole in orde”, „komt annulering“, „komen nieuwe bestanden“, herinnering foutieve bestanden“, „herinnering bestanden ontbreken“, „drukvrijgave ontvangen“, „drukvrijgave ontbreekt“, „herinnering drukvrijgave ontbreekt“, „vooruitbetaling ontvangen“ en „herinnering vooruitbetaling onbetaald“ mogelijk. Annuleringen op een later tijdstip zijn uitgesloten. Na het plaatsen van een bestelling zijn afzonderlijke artikelen niet te annuleren. U kunt alleen de totale bestelling (alle artikelen in de winkelwagen) annuleren. Als er één artikel een latere status heeft dan in de eerste zin aangegeven, dan is een annulering van een bestelling niet meer mogelijk, ook niet als andere artikelen zich in een vroegere status bevinden. 

Artikel 6 Uitvoering opdracht 

6.1 Mediadrukwerk.nl voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de Afnemer heeft geleverd of overgedragen.De drukgegevens dienen in de door Mediadrukwerk.nl aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Levert de Afnemer kopij in andere bestandsformaten aan, dan levert Mediadrukwerk.nl haar dienst zonder enige kwaliteitsgarantie. 

6.2 Mediadrukwerk.nl controleert nimmer de juistheid van gegevens die zij van de Afnemer ontvangt. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten. 

6.3 Mediadrukwerk.nl is niet verplicht stukken, gegevensdragers of andere voorwerpen die door Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt aan hem te retourneren. 

Artikel 7 Levertijd en aflevering 

7.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Mediadrukwerk.nl niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Mediadrukwerk.nl niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Mediadrukwerk.nl is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, behoudens indien en voor zover de Afnemer consument is. 

7.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Mediadrukwerk.nl benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Mediadrukwerk.nl benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

7.3 Mediadrukwerk.nl bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Afnemer 

7.4 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Mediadrukwerk.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen Mediadrukwerk.nl heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 

7.5 Mediadrukwerk.nl is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Mediadrukwerk.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer. 

7.6 Mediadrukwerk.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 Indien Mediadrukwerk.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Mediadrukwerk.nl onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Mediadrukwerk.nl afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Mediadrukwerk.nl zijn ingeschakeld. 

8.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Mediadrukwerk.nl bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

8.4 Indien Mediadrukwerk.nl bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 9 Risico-overgang, verzending 

9.1 Het risico ten aanzien van voor de Afnemer vervaardigde of aan deze te leveren producten gaat over op de Afnemer bij afgifte aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer Mediadrukwerk.nl nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending door toedoen van de Afnemer wordt vertraagd, gaat het risico over op de Afnemer op het moment dat Mediadrukwerk.nl de producten verzendklaar meldt. Bij een consumentenkoop waarbij de zaak bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. In geval de koper een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder. 

9.2 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Mediadrukwerk.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Mediadrukwerk.nl heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 

9.3 Mediadrukwerk.nl is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Mediadrukwerk.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer. 

9.4 Mediadrukwerk.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. 

Artikel 10 Garantie, reclamaties, gebreken 

10.1 Mediadrukwerk.nl staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Mediadrukwerk.nl geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Mediadrukwerk.nl, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Mediadrukwerk.nl. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. 10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (mede) bestaan uit: 

– geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten. – geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht. – geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht. – geringe snij- en vouwtoleranties (= afwijkingen van het eindformaat); met name bij pochetta’s tot 4 mm vanaf het gesloten eindformaat, bij alle magazines, notitieboeken en waardebonnenboekjes tot 2 mm van het gesloten eindformaat, bij servetten tot 1,5 mm vanaf het gesloten eindformaat, reclametechniekproducten 1 – 2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het (gesloten) eindformaat. – geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines. – minimale verschuiving (tot 0,3 mm) van de gedeeltelijke UV-lak, de warmtepreging of de relieflak bij het drukmotief. 

10.3 Voor de Afnemer die consument is geldt dat elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 10.4 De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. 

10.5 Een eventuele reclamatie met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon jegens de Afnemer die geen consument is dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen. 

10.6 De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Afnemer te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Afnemer. 

10.7 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Afnemer in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Afnemer te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. 

10.8 Retourzending aan Afnemer van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afnemer en indien de producten duidelijk 

herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden. 

10.9 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Afnemer geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn. 

10.10 Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk. 

10.11 De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer. 

10.12 De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Mediadrukwerk.nl voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 

10.13 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten. 

10.14 De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Mediadrukwerk.nl binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Mediadrukwerk.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 

10.15 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. 

10.16 Voor de verzending aan één leveradres geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd. 

10.17 Voor de verzending aan meerdere leveradressen geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen per leveradres te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd. 

10.18 Om productietechnische redenen kan er bij het plaatsen geen rekening worden gehouden met de looprichting van het papier. Hierdoor kan het materiaal bij het vouwen iets openbreken. Afwijkingen van de stevigheid van het product moeten worden geaccepteerd en kunnen niet gereclameerd worden 

10.19 Voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal zijn wij slechts tot de hoogte van het orderbedrag verantwoordelijk. 

Artikel 11 Herroepingsrecht (alleen consumenten) 

11.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (“de bedenktijd”). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

11.2 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van goederen: (1) volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (2) producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; (3) producten die na levering door hun aard 

onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; (4) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 

11.3 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

11.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Mediadrukwerk.nl., Bentheimergraven 11, 7577 DA Oldenzaal info@mediadrukwerk.nl, tel +31 85 40 19 060, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken zendt u het product terug, waarbij in elk geval het moment van verzending binnen de bedenktijd gelegen is, indien mogelijk in originele staat. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Mediadrukwerk.nl behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 

12.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Mediadrukwerk.nl gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 

12.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 

12.4 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Mediadrukwerk.nl te bewaren. De Afnemer komt jegens Mediadrukwerk.nl geen retentierecht op de door Mediadrukwerk.nl geleverde producten toe. 

Betaling 

12.5 De betaling gebeurt met vooruitbetaling, met iDEAL, PayPal, of met creditcard (wij accepteren VISA- MASTER- en American Express Card). Wordt de inontvangstneming geweigerd, dan is Mediadrukwerk.nl bevoegd een vaste schadevergoeding van € 40,00 in rekening te brengen, onverminderd aanvullende aansprakelijkheid van de Afnemer indien de werkelijke schade hoger is. 

12.6 Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen. 

Artikel 13 Advisering 

13.1 Alle door Mediadrukwerk.nl gegeven adviezen en door Mediadrukwerk.nl verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Mediadrukwerk.nl te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Mediadrukwerk.nl verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Mediadrukwerk.nl verleent terzake geen enkele garantie. 

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Mediadrukwerk.nl is Mediadrukwerk.nl niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Mediadrukwerk.nl tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mediadrukwerk.nl. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

14.1 Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Afnemer die geen consument is, geen enkele aanspraak op Mediadrukwerk.nl wegens gebreken in of met betrekking tot de door Mediadrukwerk.nl geleverde producten. Mediadrukwerk.nl is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Mediadrukwerk.nl. 

14.2 Mediadrukwerk.nl is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen. 

14.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer. 

14.4 Mediadrukwerk.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

 • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; 

 • het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; 

 • het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten. 

14.5 In alle gevallen waarin Mediadrukwerk.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding aan een Afnemer die geen consument is, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mediadrukwerk.nl zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

14.6 Indien Mediadrukwerk.nl op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Mediadrukwerk.nl jegens de afnemer die geen consument is niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds. 

14.7 Iedere vordering op Mediadrukwerk.nl tenzij deze door Mediadrukwerk.nl is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering en vervalt tevens 

wanneer ze niet binnen 14 dagen nadat de Afnemer met de vordering bekend is geworden, schriftelijk aan Mediadrukwerk.nl is medegedeeld. 

14.8 De Afnemer vrijwaart Mediadrukwerk.nl, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Mediadrukwerk.nl van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Mediadrukwerk.nl voortvloeiende kosten. 

Artikel 15 Vertegenwoordiging 

15.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Mediadrukwerk.nl aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer. 

Artikel 16 Elektronische factuur, wijzigen van facturen 

De klant stemt in met het ontvangen van een via elektronisch weg verzonden factuur. 

Artikel 17 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten 

17.1 De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk- of patentrechten en dergelijke worden geschonden. De opdrachtgever verklaart dat hij in het bezit is van de vermenigvuldigings- en reproductierechten van de ingediende stukken. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer vrij van alle claims van derden wegens een desbetreffende schending van het recht. 

Artikel 18 Onderwerp van de overeenkomst Online ontwerpen, gebruik van Adobe Stock-afbeeldingen 

18.1 Onderwerp binnen Online ontwerpen is het gebruik van de Online ontwerpen-editor voor het maken van drukbestanden (drukklare pdf’s) met behulp van sjablonen. 18.2 Binnen de Online ontwerpen-editor kan de klant ook gebruiksrechten voor Adobe Stock-afbeeldingen verwerven om het drukbestand (drukklare pdf) af te maken. De klant moet voor elke gebruikte Adobe Stock-afbeelding een apart bedrag betalen, zoals wordt vermeld in de Online ontwerpen-editor. Mocht een klant een Adobe Stock-afbeelding meerdere keren gebruiken in een drukbestand, dan moet voor elk gebruik van de afbeelding in het drukbestand het in de editor vermelde bedrag worden voldaan. De door de klant gekochte Adobe Stock-afbeeldingen worden apart vermeld op de factuur. Bij nabestelling van het product op basis van het reeds door de klant aangeleverde drukbestand moeten de kosten voor de Adobe Stock-afbeeldingen opnieuw worden voldaan. 

Artikel 19 Gebruiksrechten, gebruik van Adobe Stock-afbeeldingen in de Online ontwerpen-editor, aansprakelijkheid van de klant 

19.1 De klant krijgt het niet-exclusieve, inhoudelijk beperkte gebruiksrecht om het gekozen sjabloon te gebruiken voor het drukbestand. Het gebruiksrecht is daarbij beperkt tot het concrete eenmalige gebruik voor de bestelling van het door de klant gekozen product in de Mediadrukwerk.nl -webshop. De klant mag het drukbestand uitsluitend gebruiken voor een bestelling bij Mediadrukwerk.nl; in het bijzonder mag de klant het drukbestand niet downloaden (dit geldt niet voor het downloaden van 

het technisch beschikbaar gestelde voorvertoningsbestand), vermenigvuldigen, verspreiden of op andere wijze openbaar delen. 19.2 De klant krijgt het niet-exclusieve, inhoudelijk beperkte gebruiksrecht om de door de klant gekozen en apart in de Online ontwerpen-editor gekochte Adobe Stock-afbeeldingen te gebruiken voor het drukbestand en deze in het drukbestand te verwerken. Het gebruiksrecht is daarbij beperkt tot het concrete eenmalige gebruik voor de bestelling van het door de klant gekozen product in de Mediadrukwerk.nl -webshop. De klant mag de Adobe Stock-afbeeldingen uitsluitend gebruiken voor een bestelling bij FLYERALARM; in het bijzonder mag de klant de afbeeldingen niet downloaden (dit geldt niet voor het technisch beschikbaar gestelde voorvertoningsbestand), vermenigvuldigen, verspreiden of op andere wijze openbaar delen. 19.3 De klant mag Adobe Stock-afbeeldingen uitsluitend bewerken binnen de technische mogelijkheden van de Online ontwerpen-editor met het doel deze te verwerken in het drukbestand. 19.4 De klant mag geen sublicenties voor het toegekende gebruiksrecht verstrekken. 19.5 Het is de klant niet toegestaan om: 

 • Adobe Stock-afbeeldingen in de drukbestanden op te nemen of te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van derden, met inbegrip van morele rechten en persoonlijkheidsrechten van personen die op de betreffende gekozen Adobe Stock-afbeeldingen zijn afgebeeld; 

 • Adobe Stock-afbeeldingen te extraheren, downloaden of op een andere wijze te gebruiken in een grotere omvang dan binnen de licentie van de Adobe Stock-afbeelding is toegestaan; 

 • Adobe Stock-afbeeldingen op een pornografische, diffamerende of anderszins onrechtmatige wijze te gebruiken; 

 • zich uit een Adobe Stock-afbeelding voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten van derden door aanmelding/registratie toe te eigenen of de indruk te wekken dat hij/zij over een dergelijk recht beschikt; 

 • Adobe Stock-afbeeldingen op een wijze te gebruiken waarbij de afgebeelde modellen of objecten in verband worden gebracht met een thema dat redelijkerwijs als immoreel of omstreden zou kunnen worden beschouwd, waarbij rekening gehouden dient te worden met de aard van de Adobe Stock-afbeelding (bijvoorbeeld reclame voor tabak, clubs voor volwassenenvermaak of vergelijkbare plaatsen/diensten, (impliciete) steun aan politieke partijen of andere ideële bewegingen, aanduiding van een geestelijke of lichamelijke beperking); 

 • Adobe Stock-afbeeldingen op redactionele wijze te gebruiken; 

 • auteursrechtvermeldingen die bij de Adobe Stock-afbeelding horen te verwijderen, onleesbaar te maken of hier op een andere wijze afbreuk aan te doen; 

 • uitdrukkelijk of impliciet onterecht te vermelden dat de klant of een derde de auteur/rechthebbende van een Adobe Stock-werk is; 

 • Adobe Stock-afbeeldingen, titels, ondertitels, slogans of andere metagegevens van de afbeeldingen te gebruiken voor machinaal leren of kunstmatige intelligentie of technologieën die zijn ontworpen of bedoeld voor de herkenning van natuurlijke personen; 

 • een Adobe Stock-afbeelding voor reclamemateriaal af te beelden op in totaal meer dan 500.000 gedrukte items (inclusief kopieën). 

19.6 De klant vrijwaart ons op eerste verzoek van alle vorderingen van derden, die op grond van een inbreuk op de hierboven vermelde gebruiksrechten waarvoor de klant verantwoordelijk is tegen ons worden ingediend, en verplicht zich ertoe alle schade voor ons die voortvloeit uit de rechten van derden te vergoeden. Hieronder vallen ook eventuele proceskosten (advocaat- en gerechtskosten). 

Artikel 20 Slotbepalingen 

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Mediadrukwerk.nl en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 

20.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats Mediadrukwerk.nl is gevestigd. 

20.3 Op alle overeenkomsten die door Mediadrukwerk.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

20.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

20.5 Alle geschillen tussen Mediadrukwerk.nl en de Afnemer die geen consument is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Mediadrukwerk.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden. 

Media Drukwerk.nl is een handelsnaam van MK Global Holding Group B.v. 

2024/26-02 Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Enschede. (Ov) 

A smart and professional solution for all SaaS, software and tech companies & digital agencies.

Our Newsletter

  We Accepted:

  Full Copyright & Design By @Theme pure – 2023