Welcome To Our Printing Shop !
Free Shipping On All U.S. Orders $50+ Shop Now
Extra sale 30% off :
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima incidunt eaque a cumque, porro maxime autem sed.

Get UPdate

[mc4wp_form id=77]

Privacyverklaring

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens is:Media drukwerk.nl
Bentheimergraven 11, 7577 DA Oldenzaal  Amsterdam

T +31 85 40 19 060, info@mediadrukwerk.nl

A. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens:

De naleving van wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming heeft voor onze onderneming een hoge prioriteit. In het navolgende willen we u informeren over het verzamelen en daaropvolgende verwerking van uw persoonsgegevens bij ons:

1. Vrijwillige gegevensverstrekking

Wij verzamelen in beginsel uitsluitend gegevens die vereist zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst.

De verstrekking van bepaalde gegevens is vrijwillig. Aan de niet-verstrekking van deze gegevens zijn geen negatieve consequenties verbonden. Wel kan niet-verstrekking in individuele gevallen de daaropvolgende communicatie bemoeilijken of vertragen.

2. Gegevensverwerking ter uitvoering van een overeenkomst:

Wij verwerken de verzamelde gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 b van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit omvat ook de klantenservice die daarbij wordt geleverd.

Indien nodig worden persoonsgegevens doorgegeven binnen de Media drukwerk.nl-ondernemingen en aan ondernemingen die bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken zijn, bijv. kredietinstellingen voor de betalingsverwerking, leveranciers, bezorgdiensten.

De voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens worden bij ons als klantaccount opgeslagen en kunnen op elk moment op verzoek worden gewist. De gegevens worden niet gewist wanneer na afloop van de overeenkomst nog vorderingen openstaan. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden de desbetreffende gegevens voor de duur van deze termijnen gearchiveerd.

3. Gegevensverwerking ter behartiging van gerechtvaardigde belangen:

Revisie en compliance:

In specifieke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van revisie- of compliance-maatregelen. Uw persoonsgegevens worden in dit verband zodoende deels verwerkt voor de optimalisering van interne bedrijfsprocessen. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens in dit verband toegankelijk worden voor externe derden.

De verwerkingsactiviteit vindt plaats uit hoofde van art. 6 lid 1 f van de AVG en met het doel de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, respectievelijk van de uitgevoerde processen binnen de Media drukwerk.nl-vennootschappen volledig te waarborgen.

Webanalyse en cookies:

Daarnaast maken we gebruik van zogenaamde webanalyse tools en cookies om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, deze gebruiksvriendelijker te maken en bereikmetingen en marktonderzoek te kunnen verrichten.

Zo verkrijgen we (statistische) kengetallen over de gebruikmaking van onze website.

De verwerkingsactiviteit vindt plaats uit hoofde van art. 6 lid 1 f van de AVG en met het doel ons aanbod, marketingmiddelen en marketingmaatregelen gericht af te stemmen op de websitebezoekers en zo onze positie duurzaam te versterken.

4. Gegevensverwerking op basis van toestemming:

Wanneer u specifiek toestemming hebt gegeven om door ons telefonisch of per e-mail geïnformeerd te worden over producten en diensten van de Media drukwerk.nl-ondernemingen, vindt een dienovereenkomstige verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder dat dit de rechtmatigheid van de tot dan toe verrichte verwerking aantast. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, stoppen wij de gegevensverwerking in kwestie.

5. Gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing:

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van direct marketing, in het bijzonder voor de verzending van onze reclame per e-mail en deels ook per post. De gegevensverwerking vindt plaats uit hoofde van art. 6 lid 1 f AVG en met het doel u over nieuwe producten en diensten te informeren. Elke klant heeft het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken; uitoefening van dit recht leidt tot beëindiging van de verwerking ten behoeve van direct marketing. Indien gegevens uitsluitend ten behoeve van direct marketing worden opgeslagen, worden deze na aangetekend bezwaar gewist

6. Gegevensontvangers:

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan derden (bijv. aan kredietinstellingen voor de betalingsverwerking, aan advocaten voor het innen van openstaande vorderingen, geselecteerde drukwerkbedrijven, aan postbedrijven voor het bezorgen van uw bestelling) wanneer wij (bijv. uit hoofde van bovengenoemde wettelijke bepalingen) bevoegd zijn tot het verstrekken daarvan.

Uw gegevens kunnen door ons bovendien worden doorgegeven aan externe dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, ondernemingen die gegevens vernietigen of archiveren, drukwerkbedrijven) die ons op basis van onze strikte instructies in opdracht ondersteunen in het kader van een gegevensverwerking.

In sommige gevallen verstrekken wij uw gegevens in het kader van een gegevensverwerking in opdracht aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van persoonsgegevens hebben wij met de verwerkers overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens en voor zover noodzakelijk EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 c van de AVG afgesloten.

Wij zullen uw persoonsgegevens noch aan derden verkopen noch op enige andere wijze verhandelen.

7. Omgang met gegevens die niet direct bij de betrokkene zijn verzameld:

Naast de bovenstaande soorten gegevensverwerking, verwerken wij ook contactgegevens die wij niet direct bij de betrokkene hebben verzameld. Deze voegen wij in voorkomende gevallen toe aan de reeds opgeslagen gegevens.

Hierbij gaat het om gevallen waarin een klant die bij ons een bestelling doet, uw adresgegevens opgeeft omdat een bestelling aan u moet worden geleverd dan wel andere persoonsgegevens die in het kader van de drukorder moeten worden verwerkt. Wij verwerken deze gegevens om de bestelling af te handelen. Ook is het mogelijk dat uw gegevens als geadresseerde van een factuur worden vermeld.

8. Rechten van de betrokkene:

B. Privacyverklaring

Wij heten u van harte welkom op onze website. In het navolgende informeren wij u graag over de omgang met uw gegevens overeenkomstig art. 13 van de AVG.

1. Opslag van het IP-adres:

Wij slaan het door uw browser verzonden IP-adres uitsluitend op voor het aangegeven doel en gedurende een periode van zeven dagen teneinde aanvallen op onze webpagina’s te kunnen herkennen, beperken en tegengaan. Na afloop van deze periode wissen of anonimiseren wij het IP-adres. De rechtsgrond daarvoor is art. 6 lid 1 f van de AVG.

2. Gebruiksgegevens:

Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze webserver voor statistische doeleinden tijdelijk zogeheten gebruiksgegevens opgeslagen om de kwaliteit van onze webpagina’s te verbeteren. Deze gegevens bestaan uit:

 • de pagina van waaruit de URL/het bestand is opgevraagd;
 • de naam van de URL/het bestand;
 • de datum en tijd waarop de URL/het bestand is opgevraagd;
 • de hoeveelheid verzonden informatie;
 • de status (URL/bestand verstuurd, URL/bestand niet gevonden);
 • de beschrijving van het gebruikte browsertype;
 • het IP-adres van de computer waarmee de URL/het bestand is opgevraagd.
3. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden:

In het kader van een verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 van de AVG geven wij uw gegevens door aan dienstverleners die ons bij de exploitatie van onze webpagina’s en de daarmee samenhangende processen ondersteunen. Onze dienstverleners handelen ten opzichte van ons uitsluitend op basis van onze strikte instructies en hebben zich daartoe contractueel verplicht. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners: hosting providers, web analytics-providers, newsletter-providers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In sommige gevallen verstrekken wij uw gegevens in het kader van een gegevensverwerking in opdracht aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van persoonsgegevens hebben wij met de verwerkers overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens en voor zover noodzakelijk EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 c van de AVG afgesloten.

4. Cookies:

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden gewist zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die ook na de browsersessie opgeslagen blijven. Cookies kunnen gegevens bevatten waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. Soms bevatten cookies echter ook uitsluitend informatie over bepaalde instellingen die niet herleidbaar is tot personen.

Wij maken op onze webpagina’s gebruik van sessiecookies en permanente cookies. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 f van de AVG en met het doel het gebruik van de website te optimaliseren of mogelijk te maken en de weergave van onze website aan te passen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Bovendien kunt u uw browser altijd zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en nieuwe cookies worden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat onze webpagina’s dan eventueel niet optimaal worden weergegeven en bepaalde functies niet meer bruikbaar zijn.

5. Tracking tools:

Google Analytics:

Met het oog op een op de gebruikers afgestemd website-design maken we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan met behulp van Google Analytics Universal. Google Analytics Universal maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en door ons kunnen worden uitgelezen. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 f van de AVG met het doel te achterhalen hoe vaak onze webpagina’s door verschillende gebruikers worden bezocht.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Aangezien wij de IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres echter tevoren door Google binnen lidstaten van de Europese Unie ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten (een passend beschermingsniveau overeenkomstig art. 45 lid 1 van de AVG is gewaarborgd doordat Google deelneemt aan Privacy Shield) en pas daar ingekort. Wij hebben met Google Inc. (USA) bovendien een contract gesloten voor verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 van de AVG. Google mag alle informatie zodoende uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapporten over de website-activiteiten op te stellen.

We maken daarnaast gebruik van de functie van cross-device tracking door Google Analytics Universal. Hiervoor krijgt u bij het invoeren van uw inloggegevens een UserID toegewezen. Wanneer u later vanaf een ander mobiel apparaat met uw gegevens inlogt bij uw account, wordt weer dezelfde UserID toegewezen. Het is echter niet mogelijk uw persoonsgegevens aan de UserID te koppelen. Evenmin kunnen de door Google Analytics Universal aangemaakte gebruikersprofielen aan een bepaalde ID worden gekoppeld.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics Universal. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

 1. 1.) U kunt uw browsersoftware zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.
 2. 2.) Daarnaast kunt u voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via de onderstaande link een browser-plugin te downladen en te installeren

  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

 3. 3.) Registratie door Google Analytics kunt u ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat voortaan voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd als u deze website bezoekt:Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics. Wij wijzen u erop dat Google Analytics (Universal) op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();', om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP masking) te garanderen.
DoubleClick:

Wij gebruiken DoubleClick by Google om advertenties te kunnen tonen die voor u relevant zijn. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser zijn getoond en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partner-websites in staat om alleen advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze of aan andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsbepalingen van het Privacy Shield-verdrag tussen de EU en de US en is geregistreerd in het ‘US-Privacy Shield’-programma van het Amerikaanse ministerie van economische zaken. Doorgifte van de gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats volgens de geldende wet- of regelgeving of in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google geregistreerde gegevens. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt benutten. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via de onderstaande link (onder DoubleClick-deactiveringsuitbreiding) een browser-plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ . Ook kunt u de DoubleClick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance uitschakelen via de volgende link: http://www.aboutads.info/choices/ .

Google TagManager:

Google Analytics (Universal) wordt bij ons geïmplementeerd door middel van de zogeheten ‘Google Tag Manager’. Google Tag Manager is eveneens een product van Google, dat ons in staat stelt via één interface website-tags te beheren. De Tag Manager is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. Deze tool zorgt voor de activering van andere tags, die onder bepaalde voorwaarden op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Wanneer een gebruiker zich op domein- of cookieniveau heeft afgemeld, blijven hij of zij afgemeld voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Google Signals:

Op deze website maken we op basis van ons rechtmatige belang (belang in de analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website volgens art. 6, lid 1, punt f van de AVG) gebruik van de webanalysedienst Google Signals. Google Signals is een uitbreiding op Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited („Google”).

Door middel van cross device tracking kunnen gegevens van websites die je bezoekt op verschillende apparaten worden verzameld als je bij een Google-dienst bent ingelogd. Google gebruikt hierbij de gegevens van gebruikers die in hun Google-account de optie ‘Advertenties personaliseren’ hebben ingeschakeld voor rapporten die Google ons ter beschikking stelt. Deze rapporten bevatten de bezoekersaantallen voor verschillende apparaten, alsmede de verschillende gebruikersgroepen.

Wij maken gebruik van Google Signals waarbij IP-anonimisering is geactiveerd. Dat betekent dat de IP-adressen van gebruikers in de lidstaten van de EU en Europese Economische Ruimte worden ingekort. Door deze inkorting vervalt de koppeling met personen. De identiteit van de individuele gebruiker kan dus niet worden achterhaald. Wij ontvangen daardoor uitsluitend geanonimiseerde statistische analyses. We bouwen dus geen bezoekersprofiel op. Mogelijk worden door Google zelf wel persoonsgegevens verzameld; hierop hebben wij echter geen invloed. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl .

Als gebruiker kun je het verzamelen van gegevens door Google Signals op elk moment stopzetten door in je Google-account ‘Advertenties personaliseren’ uit te schakelen:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl 

TradeTracker:

Op deze website is TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De Tracking-cookie van TradeTracker slaat geen persoonsgegevens op. U kunt uw internetbrowser altijd zo instellen dat het plaatsen van cookies door onze website wordt geblokkeerd. De privacybepalingen van TradeTracker kunnen worden gedownload via https://tradetracker.com/de/privacy-policy/ .

Hotjar:

Wij maken gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. http://www.hotjar.com , 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar registreert de interactie van individuele, willekeurig geselecteerde bezoekers met onze website. Daardoor stelt Hotjar ons in staat het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld kliks, scroll- en muisbewegingen) op onze website te meten en analyseren. De informatie die hierbij door de zogeheten ‘tracking code’ en/of door een cookie over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt doorgegeven aan de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen. Meer informatie over welke gegevens via Hotjar worden verzameld en hoe Hotjar uw gegevens verwerkt, vindt u op https://www.hotjar.com/privacy . U kunt Hotjar op elk moment uitschakelen door middel van de instructies op https://www.hotjar.com/opt-out .

Google Optimize:

We maken gebruik van Google Optimize, een dienst van Google (“Google Optimize”). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van de website, zodat we de gebruiksvriendelijkheid aan het gedrag van de websitegebruiker kunnen aanpassen. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerde tool en maakt gebruik van cookies.

Het IP-adres dat zo wordt ontvangen, wordt direct na verwerking geanonimiseerd. In uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar versleuteld. Het verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Wil je niet dat cookies worden opgeslagen, dan kun je dit instellen in je browser.

We wijzen je er echter op, dat in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt. Daarnaast kun je voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over je gebruik van de website door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door via onderstaande link een browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

6. Social media plugins:

Om redenen van gegevensbescherming integreren wij geen social media plugins direct op onze website. Wanneer u naar onze site gaat, worden dan ook geen gegevens doorgegeven aan social media providers zoals Facebook, Twitter, XING of Google+. Derden kunnen daarom ook geen profiel creëren.

7. Toelichting van beveiligingsmaatregelen:

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij maken op onze website gebruik van een versleutelingsmethode. Uw gegevens worden met behulp van TLS-codering via het internet van uw computer naar onze server verzonden en omgekeerd. Dit wordt op uw beeldscherm zichtbaar gemaakt doordat in de statusbalk van uw browser een gesloten hangslot te zien is en de adresregel begint met https://.

8. Nieuwsbrief:

Wij stellen u op onze website in de gelegenheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u ons specifiek toestemming hebt gegeven om u per e-mail te informeren over de producten en diensten van Media drukwerk.nl, vindt de desbetreffende verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 a van de AVG. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor gebruikers die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Wij maken in onze nieuwsbrieven gebruik van Google Analytics (zie punt 5).

Bovendien maken we gebruik van link- en klik-tracking. Zo laat een transparante gif ons zien of een nieuwsbrief door een betrokkene is geopend. Daarnaast registreren wij op die manier of ontvangers van een nieuwsbrief op links in die nieuwsbrief klikken. Hiervoor worden de User ID van de klant, de aangeklikte links en de ID van de nieuwsbrief gecodeerd verzonden. Vervolgens worden deze gegevens door onze dienstverlener Selligent opgeslagen en verwerkt. Ook hiervoor is echter uw toestemming vereist. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de tot dan toe verrichte verwerking. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, stoppen wij de gegevensverwerking in kwestie.

Als u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u deze op elk moment weer opzeggen, bijvoorbeeld per e-mail aan info@mediadrukwerk.nl of via de afmeldlink die u in elke e-mail met de nieuwsbrief aantreft.

9. Klantaccount:

Wanneer u bij ons wilt bestellen, moet u zich eerst registreren. Wij verzamelen de volgende gegevens: e-mailadres, wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 b van de AVG. Gegevens die u in het kader van uw registratie of aanvragen aan ons doorgeeft, gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat ook de klantenservice die daarbij wordt geleverd. Deze gegevens kunnen op elk moment op verzoek worden gewist. De gegevens worden niet gewist wanneer na afloop van de overeenkomst nog vorderingen openstaan. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden de desbetreffende gegevens voor de duur van deze termijnen gearchiveerd

10. Contactformulier:

U kunt via een webformulier contact met ons opnemen. Voor het gebruik van ons contactformulier hebben wij uw e-mailadres nodig. U kunt ons ook meer informatie verstrekken, maar dat is niet verplicht.

Door verzending van het webformulier gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens elektronisch worden verwerkt en opgeslagen. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 a van de AVG. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld per e-mail aan: info@mediadrukwerk.nl.

11. Online-shop:

Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u in het kader van een bestelling aan ons verstrekt, overeenkomstig art. 6 lid 1 b van de Duitse AVG uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Daarbij gebruiken wij uw e-mailadres voor mededelingen over de status van uw bestelling.

PAYONE GmbH

U heeft de keuze uit de volgende betaalwijze van onze dienstverlener PAYONE GmbH:

 • Betaling met bankpas
 • Betaling met creditcard
 • PayPal
 • iDeal
Voor de verwerking van uw betaling worden door FLYERALARM de volgende gegevens aan de betreffende dienstverlener doorgegeven:
 • Ordernummer
 • Informatie over de bestelling
 • Gekozen betaalwijze
 • Naam en voornaam van de besteller
 • Factuuradres
 • Afleveradres
De verdere verwerking door de desbetreffende betalingsverwerkers worden uitgevoerd door PAYONE GmbH als verantwoordelijke bedrijven. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html  en voor PAYONE op https://www.payone.com/DE-de/dsgvo. 

Door de dienstverleners wordt aan Media drukwerk.nl alleen meegedeeld of de gekozen betaalwijze al dan niet geaccepteerd is.

Vooruitbetaling

Wanneer u in onze online-shop voor deze betaalmethode kiest, verzamelen wij van u geen persoonsgegevens anders dan de informatie die nodig is voor de bestelling.

12. Trusted Shops:

Gebruik van de Trusted Shops Trustbadge

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG) die bestaan uit een optimale vermarkting door het aanbieden van een veilige winkelervaring. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. De Trustbadge wordt in het kader van een orderverwerking ter beschikking gesteld door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de Verenigde Staten. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/ .

Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd, slaat de webserver automatisch een zogenoemd serverlogbestand op met daarin uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider die de aanvraag doet (toegangsgegevens) evenals de aanvraag zelf. Bepaalde toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van afwijkingen binnen de beveiliging. De logbestanden worden na uiterlijk 90 dagen automatisch verwijderd.

Andere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH verzonden wanneer u er na het plaatsen van een bestelling voor kiest Trusted Shops-producten te gebruiken of u zich al voor het gebruik daarvan geregistreerd hebt. De tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al geregistreerd staat als Trusted Shops-klant, wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter: het onomkeerbaar versleutelde e-mailadres. Het e-mailadres wordt vóór verzending zodanig versleuteld dat deze versleuteling niet meer door Trusted Shops kan worden teruggedraaid. Na controle op een match wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van de zwaarwegende gerechtvaardigde belangen van ons en Trusted Shops bij de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en bij de levering van de beoordelingsdiensten in het kader van de transactie overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Meer informatie, ook over het recht op bezwaar, vindt u in de privacyverklaring van Trusted Shops via de links hierboven in de Trustbadge.

13. Chat:

Userlike: Op deze website wordt gebruik gemaakt van live-chat-software van Userlike UG http://www.userlike.com . Userlike gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u gebruik kunt maken van de live-chat-optie op onze website. Wanneer u besluit gebruik te maken van Userlike, worden door Userlike gegevens betreffende de chat en de door u bezochte pagina’s verzameld, verwerkt en in Duitsland opgeslagen. Daarnaast wordt via uw IP-adres locatiespecifieke informatie geregistreerd. Een koppeling van de verzamelde gegevens met eventuele registratiegegevens vindt uitsluitend plaats wanneer u deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een live-chat. Hetzelfde geldt voor uw overige persoonsgegevens. Meer informatie over hoe Userlike met uw gegevens omgaat en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de privacybepalingen van Userlike op https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy .

14. Informatie over gegevensbescherming op social media:

Media drukwerk.nl is actief op ‘social media’. Voor zover wij de controle over de verwerking van uw gegevens hebben, garanderen wij dat aan de geldende privacybepalingen wordt voldaan. In het navolgende vindt u de belangrijkste privacyinformatie met betrekking tot onze aanwezigheid op social media.

a. Naam en adres van de bedrijfsverantwoordelijken:

Verantwoordelijk voor de bedrijfspresentaties in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van andere privacybepalingen zijn behalve Media drukwerk.nl:

 • Facebook

  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

 • Instagram

  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)

 • Pinterest

  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland)

 • YouTube

  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)

 • Twitter

  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland)

 • Xing

  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)

 • LinkedIn

  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

Voor het gebruik van deze platforms en hun functies bent u echter zelf verantwoordelijk. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. becommentariëren, delen, beoordelen).

We maken u er voorts op attent dat uw gegevens hierbij in landen buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders met een ‘Privacy Shield-certificering’ wijzen we erop dat deze zich daarmee verbinden tot naleving van het gegevensbeschermingsniveau van de EU.

b. Doel en rechtsgrond:

Wij beheren zelf de fanpagina’s om met de bezoekers daarvan te communiceren en hen over ons aanbod te informeren.

Daarnaast verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden, om de content verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en onze website aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (zoals aantal pageviews, siteactiviteiten en door de bezoekers verstrekte gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op de ontwikkeling en weergave daarvan.

Bovendien worden uw persoonsgegevens door de aanbieders van de social media, maar ook door Media drukwerk.nl, voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit resulterende interesses gebruikersprofielen worden aangemaakt. Daardoor kunnen onder andere advertenties binnen en buiten de platforms worden getoond die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Los daarvan kunnen in uw gebruikersprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet direct bij uw eindapparaten worden verzameld. De opslag en analyse vindt ook voor meerdere apparaten tegelijk plaats; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, wanneer u als lid bent geregistreerd en bij de desbetreffende platforms bent ingelogd.

De verwerking van uw persoonsgegevens door Media drukwerk.nl vindt plaats ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve inlichting en communicatie overeenkomstig art. 6 lid 1 f van de AVG.

Indien u verzocht wordt om toestemming voor de gegevensverwerking, dat wil zeggen indien u zich daarmee akkoord verklaart door een knop of iets soortgelijks aan te klikken (opt-in), is art. 6 lid 1a, art. 7 van de AVG de rechtsgrond voor de verwerking.

c. Uw rechten/mogelijkheid van bezwaar:

Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wil dat het netwerk via onze website gegevens van u verzamelt en met uw opgeslagen lidgegevens bij het desbetreffende netwerk combineert, moet u

 • vóór uw bezoek aan onze fanpagina bij het desbetreffende netwerk uitloggen,
 • de op het apparaat aanwezige cookies verwijderen en
 • uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.
Na een hernieuwde aanmelding herkent het netwerk u wel weer als gebruiker.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende verwerkingen en mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de onderstaande links:

Al met al heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: Recht van inzage; recht op rectificatie; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht van bezwaar; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht om over de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Omdat Media drukwerk.nl geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, dient u zich voor de uitoefening van uw rechten rechtstreeks tot de aanbieders van de social media te richten, want deze hebben toegang tot de desbetreffende persoonsgegevens van hun gebruikers en kunnen dienovereenkomstige maatregelen treffen en informatie verschaffen.

Mocht u desondanks hulp nodig hebben, proberen we u natuurlijk te ondersteunen. U kunt zich in dat geval richten tot info@mediadrukwerk.nl

d. Meer informatie:

Mocht u foto’s, teksten, plattegronden, video’s, muziek etc. op onze website willen publiceren, moet u weten dat u daarmee mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische consequenties voor u zou kunnen hebben wanneer u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.

C. Uw rechten als betrokkene / contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:

Bij verwerking van uw persoonsgegevens kent de AVG u als betrokkene bepaalde rechten toe:

1. Recht van inzage (art. 15 van de AVG):

U hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen of u betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Wanneer dat wel het geval is, hebt u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en de in art. 15 van de AVG nader gespecificeerde informatie.

2. Recht op rectificatie en wissing (art. 16 en 17 van de AVG):

U hebt het recht onmiddellijk rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en eventueel aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen.

Tevens hebt het u recht te verlangen dat u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist wanneer één van de in art. 17 van de AVG genoemde gevallen van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG):

U hebt het recht de beperking van de verwerking te verlangen wanneer een van de in art. 18 van de AVG genoemde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer u tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt, voor de duur van een eventuele beoordeling.

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de AVG):

In bepaalde in art. 20 van de AVG nader omschreven gevallen hebt u het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen dan wel de doorgifte van deze gegevens aan een derde te verlangen.

5. Recht van bezwaar (art. 21 van de AVG):

Wanneer gegevens worden verzameld uit hoofde van art. 6 lid 1 f (gegevensverwerking in het kader van gerechtvaardigde belangen), bent u op elk moment gerechtigd vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6. Verwijzing naar een recht van bezwaar tegen direct marketing:

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. Uitoefening van dit recht leidt tot beëindiging van de verwerking ten behoeve van direct marketing. .

Gelieve desbetreffende verzoeken (1-6) bij voorkeur te richten aan: info@mediadrukwerk.nl .

7. Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder:

U hebt overeenkomstig art. 77 van de AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens inbreuk maakt op bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthouder in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de veronderstelde inbreuk heeft plaatsgevonden. In Nederland is de bevoegde toezichthouder:

Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag Tel. 070 888 8500 Fax 070 888 8501 e-mail: , Website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Versie: 22-01-2024

A smart and professional solution for all SaaS, software and tech companies & digital agencies.

Our Newsletter

  We Accepted:

  Full Copyright & Design By @Theme pure – 2023